MACAN – nagradna igra ULTRA

 In NAGRADNA IGRA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri „Macan – Ultra nagradna igra“ (u nastavku: nagradna igra). Priređivač nagradne igre: Macan d.o.o. Ljubijska ulica 52, 10040 Zagreb, OIB: 66000671692 (u nastavku: Priređivač).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE:

Članak 2.

Nagradna igra započinje 07.07.2023. i traje do 10.07.2023. godine (uključivo) i ima tri kola. Prvo kolo traje u periodu od 07.07. U 15:00 2023. do 08.07.2023. u 2:00 sati, drugo kolo traje u periodu od 08.07.2023. u 2:01 sati do 09.07.2023. u 2:00 sati kolo i treće kolo traje u periodu od 09.07.2023. u 2:01 sati do 10.07.2023. u 5:00 sati.

SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 3.

Svrha nagradne igre je promocija integrativne radionice i proizvoda Macan d.o.o. na Ultra Europe festivalu – maloprodajno mjesto PLOXme u Splitu.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi polaznici festivala Ultra Europe. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i sve druge osobe zaposlene u svim tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u razvoju, odnosno izvođenju ove nagradne igre. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

NAČIN I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 5.

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da ostvare kupnju u iznosu od najmanje 25,00 EUR na jednom računu na prodajnom mjestu PLOXme poslovnica Split, Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000. Za svaku kupnju u iznosu od najmanje 25,00 EUR na jednom računu, kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da popuni listić obrazac pripadajućeg kola i upiše sljedeće podatke: broj računa, ime i prezime, poštanski broj, zemlju,grad te adresu prebivališta i broj telefona ili adresu elektronske pošte. Tako ispisani listić obrazac potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradnu igru koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta, svaki puta s drugim brojem računa. Jedan račun na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od minimalno 100,00 kn na maloprodajnom mjestu PLOXme u Splitu, Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000 osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

Po proteku perioda nagradne igre, u maloprodajnom mjestu PLOXme Split, Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000 Split održat će se izvlačenje dobitnika nagrada.

NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond uključuje:

1x Prijenosni zvučnik-JBL =71,00 EUR (s PDV-om).; 1 x Slušalice SONY WF-C700N
=94,00 EUR (s PDV-om).; 1 x POLAROID GO =125,00 EUR (s PDV-om).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 290,00 EUR (s PDV-om).

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Tamo gdje je primjenjivo, nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost koji plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

IZVLAČENJE NAGRADA

Članak 7.

Izvlačenje nagrada će se održati u tri kola, prvo kolo izvlačenje će se održati 08.07.2023 u 2:01 sati, drugo kolo izvlačenje će se održati 09.7.2023 u 2:01 sati i treće kolo izvlačenje će se održati 10.07.2023. u 5.01 sati u prostorijama maloprodajnog mjesta PLOXme Split, Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000 Split. Dobitnici nagrade izvlače se iz svih prikupljenih ispisanih listić obrazaca pripadajućeg kola za nagradnu igru u razdoblju od 07.07.2023. do 10.07. 2023. godine. Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira iz svih prikupljenih i ispisanih listić obrazaca pripadajućeg kola. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada. Sve nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je u nagradnu kutiju ubacila valjanu kopiju listić obrasca pripadajućeg kola na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 25,00 EUR u periodu trajanja nagradne igre u maloprodajnom mjestu PLOXme Split Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000 Split. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Članak 8.

Dobitnika nagrada o dobitku će obavijestiti priređivač telefonom u roku od dva (2) radna dana i objavom na društvenim mrežama i web stranici Macan d.o.o, a kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade.

Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane priređivača objaviti i koristiti bez naknade na internet stranici www.macan.hr i https://www.instagram.com/macanhr/ , https://www.tiktok.com/macanhr te u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku do završetka Ultra Europe Festivala 2023, uz obvezno predočenje osobne iskaznice ili putovnice. Dobitnici svoje nagrade mogu isključivo osobno preuzeti u maloprodajnom mjestu PLOXme Split Ulica Hrvatske Mornarice 10, 21000 Split. Ako dobitnik iz stavka 3 ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz članka 5. stavka 1, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun korisnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 663,61 EUR, postupiti u skladu s čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

– dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

– se pojavi sumnja u istinitost podataka,

– dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta,

– se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

– se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre – u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada u nagradnom fondu, Priređivač pridržava pravo da nagrade dodijeli onim sudionicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. te su suglasni s Pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri te su na ispisanoj kopiji računa u nagradnoj igri naveli sve zahtijevane podatke dok ostale nagrade ostaju ne dodijeljene. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 9.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

– bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,

– za netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri,

– bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre njihove osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koriste za potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe.

Sudionikom nagradne igre se smatra svaka osoba koja je navedena na poleđini računa sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila.

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

OBJAVA NAGRADNE IGRE

Članak 11.

Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova pravila na Internet stranici www.macan.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.macan.hr u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su na adresi Priređivača iz čl.1 ovih pravila.

OSTALE ODREDBE

Članak 12.

Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Priređivač.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.macan.hr. Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja.

Odobrenje nagradne igre  Ministarstva financija Republike Hrvatske vodi se pod:

KLASA: UP/I-460-02/23-01/302
URBROJ:

Zagreb, 26. lipnja 2023. 

Macan d.o.o.

Recent Posts
POŠALJITE NAM PORUKU

Pomozite nam da budemo još bolji.

Not readable? Change text. captcha txt