STARTCO poticaji za izradu web stranica i IT opremu

 In WEB

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo poduzetništva i obrta provode program “START-CO-realiziraj vlastitu poslovnu ideju” kojim se poduzetnicima početnicima odobrava bespovratna potpora za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice. U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8.000.000,00 kn za dodjelu bespovratnih potpora.

KOME JE POTPORA NAMIJENJENA?

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

Ista fizička osoba ne može ostvariti pravo na korištenje više kompleta VAUČERA 1 i VAUČERA 2 u slučaju da je istovremeno vlasnik više od jednog poslovnog subjekta koji ispunjava uvjete iz Programa i ovoga Javnog poziva.

Jedan subjekt malog gospodarstva, čiji su vlasnici dvije ili više fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete Programa i ovog Javnog poziva, može koristiti samo jedan komplet VAUČERA 1 i VAUČERA 2

UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu fizičke osobe koje tek osnivaju subjekt malog gospodarstva prethodno nisu bile vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Vlasnici subjekata malog gospodarstva s udjelom vlasništva od 50% i više, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Subjekti malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • Nad subjektima malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Prijavitelju nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
 • Prijavitelji nemaju nepodmirenih poreznih ili drugih novčanih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Prijavitelji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • Prijavitelj je u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore
 • Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača Nabava nove opreme

VAUČER 1 može se koristiti za:

 • Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore
 • Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:

 • Računala (stolna i prijenosna računala)
 • Pisači
 • Fax uređaji, skeneri i projektori
 • Kopirni uređaji
 • Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj)
 • Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne)
 • Licence

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.

Korisnik će se ugovorno obvezati da će opremu financiranu ovim Programom u svom vlasništvu zadržati najmanje 2 godine od dana isplate dodijeljenih sredstava.

IZNOSI POTPORE

Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) jest 4.000,00 HRK.

Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) jest 4.000,00 HRK.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.

Sve informacije o Javnom pozivu možete pronaći na web stranicama HAMAG-BICRO-a.
Za više informacija posjetite stranicu

STARTCO.HR

i ispunite vaučer na

VAUCHER

Recent Posts

Leave a Comment

POŠALJITE NAM PORUKU

Pomozite nam da budemo još bolji.

Not readable? Change text.